Zgodnie z przepisami prawa całość działalności Klubu musi być ewidencjonowana.

W zakres naszego działania wchodzą wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem klubu w szczególności:

- umowy o pracę z trenerami,
- umowy najmu basenu,
- wyjazdy na zawody (zgłoszenia dokonuje klub, ponieważ to właśnie on dysponuje licencją Polskiego Związku Pływackiego,która mu to umożliwia; obowiązkiem każdego członka klubu jest jego reprezentowanie, jeżeli ktoś chce sam dokonać zgłoszenia udziału dziecka w zawodach powinien zrobić to wyłącznie za pośrednictwem trenera lub Zarządu)
- opłaty licencyjne i składki członkowskie,
- ulotki i banery,
- usługi księgowe,
- zakup sprzętu,
- koszty materiałów biurowych,
- zawody pływackie,
- wyjazdy integracyjne
- działania wolontariuszy
- reklama, itp.


Wszystkie powyższe działania to źródło naszych kosztów. Reasumując:

- wynagrodzenia trenerów (odprowadzamy podatki z tego tytułu do US oraz składki ZUS)
- faktury za najem basenu
- faktury za usługi księgowe
- wynagrodzenie wolontariuszy (muszą być wykazywane natomiast nie są płatne, jak sama nazwa wskazuje)
- faktury związane z płatnościami za zawody (startowe, komunikaty i inne )


Decyzję o tym, za co płaci Klub podejmuje Zarząd Klubu. Jeżeli sytuacja tego wymaga decyzje Zarządu są konsultowane z członkami Klubu w trakcie zebrań.

Z powyższego wynika najważniejsze: na rozchody muszą się znaleźć odpowiednie środki - przychody.

Podstawowe źródła przychodów w naszym Klubie to:

- składki członkowskie ( zawodników i uczestników doskonalenia oraz nauki pływania)
- wpłaty własne adresatów poszczególnych zadań, czyli dla przykładu opłaty startowe, koszty wyżywienia itp.
- dotacja z UM Jastrzębie-Zdrój
- sponsorzy
- 1% podatku
- praca wolontariuszy – w wysokości równej wykazywanym kosztom

 

Płatności

Ostatnim elementem są rozliczenia gotówkowe/bezgotówkowe związane z ww. przychodami:

- po pierwsze - każdy członek Klubu dokonuje stałej miesięcznej składki członkowskiej, wnoszonej przelewem, a służącej utrzymaniu ciągłości procesu szkoleniowego

- po drugie - każdy udział np. w jednorazowych zawodach, za które nie płaci klub ze środków pochodzących z opłaty stałej wymienionej powyżej, wymaga wniesienia dodatkowej opłaty na rzecz klubu od konkretnego zawodnika (płatności najczęściej dokonywane są gotówką). WAŻNE! Płatności te nie są prywatnym wydatkiem danych osób lecz dodatkową składką członkowską na cele statutowe Klub, w ramach którego realizują swoje dodatkowe potrzeby. Takie wydatki podlegają ewidencji (dla wszystkich, którzy tego potrzebują możemy wystawić odpowiednie potwierdzenie).

 

Reasumując

Istotą naszych działań jako Klubu jest realizacja celów statutowych, czyli każdy może w ramach posiadanych przez nas wspólnych środków korzystać z dostarczanych przez nas możliwości.

Celem naszego funkcjonowania nie jest dzielenie przychodów po równo na każdego zawodnika. Nie jest to możliwe choćby ze względu na czasową absencję zawodników wynikającą z choroby. Natomiast każdemu staramy się stworzyć taką samą możliwość uczestnictwa i rozwoju.

Decyzje o podziale wspólnych środków dla zadań standardowych (np. opłacenie basenu) na co dzień podejmowane są przez Zarząd. Decyzje mniej standardowe (np. opłacenie udziału uczestniczącym w zawodach, bądź w zawodach wewnętrznych, bądź uczestnictwie w zebraniu podsumowującym sezon) są omawiane w czasie zebrań, gdzie  wspólnie wybieramy kierunek działań i podejmujemy decyzje, które w rozumieniu Zarządu wymagają dodatkowych konsultacji. Nieuczestniczenie w zebraniach pozbawia każdego nieuczestniczącego członka Klubu prawa do podejmowania decyzji.

Serdecznie zapraszamy na zebrania, by swoim głosem wspomóc działania Zarządu.