W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej : RODO , niniejszym informuję, że:

1.     Klub Pływacki H2O Jastrzębie-Zdrój, ul. Harcerska 12, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, przetwarza Pani/Pana dane osobowe w związku z przynależnością do klubu H2O Jastrzębie-Zdrój.

2.     Administratorem danych osobowych jest Klub Pływacki H2O Jastrzębie-Zdrój, a dane te są – przetwarzane przez członków Zarządu, trenerów oraz księgowego.

Administrator danych informuje, że:

1.     przetwarzane przez klub H2O Jastrzębie-Zdrój dane osobowe członków klubu oraz uczestników zajęć klubu pochodzą wyłącznie od osób, których dotyczą;

2.     podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania i zachowania członkostwa w klubie. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia uzyskanie członkostwa w klubie. Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych albo ich usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o członkostwo klubu albo z wystąpieniem z klubu;

3.     kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu– klub@h2ojastrzebie.pl

4.     Pani/Pana dane osobowe:

a.     podane w deklaracji członkowskiej lub później (na przykład pocztą elektroniczną), są
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B i f RODO,

b.     przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z przynależnością do klubu H2O Jastrzębie-Zdrój wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (nie są przetwarzane w celach handlowych),

c.      będą przechowywane, przez okres przynależności do klubu H2O Jastrzębie-Zdrój, a także po ustaniu członkostwa, przez czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora – przez czas ich realizacji,

d.     nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani też jakichkolwiek pomiarów,

5.     przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących Pani/Pana
danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania albo usunięcia.

 

6.     w razie uznania, że przetwarzanie przez klub H2O Jastrzębie-Zdrój dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi
do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych).